Forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser for ydelser til privatkunder
1. Anvendelse

1.1. Anvendelse. Disse forretningsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle aftaler om My Horse Fitness ApS, CVR-nummer 36 43 23 57, ("MHF") salg og levering af ydelser til privatkunder.


2. Aftalegrundlag

2.1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med MHF's prisliste på selskabets hjemme-side det samlede Aftalegrundlag om MHF's salg og levering af ydelser til kunden ("Afta-legrundlaget").

2.2. ændringer og tillæg. ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3. Medlemskab. Kunden skal oprette en med-lemskonto på www.myhorsefitness.com for at kunne benytte de ydelser, som MHF udby-der. Vilkårene for medlemskab fremgår af MHF's hjemmeside. HUSK! Vi skal have et varsel for udmeldelse på en måned (til den 1. i en kalendermåned).


3. Ydelser

3.1. Ydelser. Ydelserne omfatter skridtbånd, sola-rium og varmt vand til heste og vask i store vaskemaskiner af hestedækkener. Sortimen-tet udvides løbende, såfremt MHF ser et be-hov i markedet.


4. Pris og betaling

4.1. Pris. Prisen for ydelser følger MHF's gælden-de prisliste. Priserne fremgår af selskabets hjemmeside www.myhorsefitness.com. Alle priser er i danske kroner og inklusive moms. MHF er berettiget til at ændre priserne med dags varsel.

4.2 Betaling. Kunden betaler alle ydelser ved for-udbetaling, enten ved optankning på hjemmeside eller ved brug af mobilePay.

5. Ansvar

5.1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftale-grundlaget. Kunden skal omgås de opstillede maskiner forsvarligt og udvise omhu ved brug af disse, herunder selv vurdere om en hest er egnet til at benytte ydelserne, som tilbydes af MHF. Kunden er ansvarlig for ska-de på de opstillede maskiner i henhold til dansk rets almindelige regler herom (culpa-reglen).

5.2. Produktansvar. MHF er kun ansvarlig for produktansvar forvoldt af de ydelser, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning

5.3. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er MHF ikke ansvar-lig for kundens eller andres indirekte tab el-ler følgeskader, herunder men ikke begræn-set til avancetab, produktionstab, tidstab, mistet salg, tab af omdømme eller goodwill, , tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes af kunden (også selvom MHF måtte være blevet orienteret om sådanne aftaler på forhånd, medmindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller er udvist grov uagtsomhed fra MHF's side.


5.4. Force majeure. MHF er ansvarsfri i tilfælde af force majeure, forudsat at MHF giver kun-den meddelelse om begivenhedens indtræ-den og varighed. Sådan meddelelse sker ved opslag på MHF hjemmeside for medlemmer. Kunden skal tåle udskydelse af leverancen som følge af force majeure i op til en måned. Ved force majeure forstås forhold som er udenfor MHF kontrol og som MHF ikke bur-de have forudset ved aftalens indgåelse - bl.a., men ikke begrænset hertil, usædvanli-ge naturforhold, krig, omfattende uroligheder eller folkelig opstand, terror, mobilisering el-ler uforudsete militærindkaldelser af tilsva-rende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, brand, hærværk, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, generel vareknaphed, restriktioner på drivkraft og mangler ved el-ler forsinkelser af leverancer fra underleve-randører.

6. Fortrolighed

6.1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke vide-rebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge MHF's erhvervshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger modtaget fra MHF, uanset art.

6.2. Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over MHF's fortro-lige oplysninger som beskrevet i pkt. 6.1. Kunden skal behandle og opbevare oplysnin-gerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

6.3. Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 11.1-11.2 gælder under parternes samhan-del og uden tidsbegrænsning efter samhand-lens ophør uanset årsagen til ophøret.

7. Løsning af tvister

7.1. Alle tvister mellem MHF og kunden, der ikke kan bilægges gennem forhandling, skal med endelig og bindende virkning for begge par-ter afgøres ved voldgift. Reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut finder anvendelse. Dansk ret finder anvendelse på løsning af tvisten.

7.2. MHF kan dog frit vælge at sagsøge kunden ved de almindelige domstole efter reglerne i Retsplejeloven. Dansk ret finder anvendelse ved afgørelse af tvisten.

Opdateret december 2017